Nederlandse Hart Registratie

Per september 2017 is de NHR opgericht door middel van een fusie van de BHN, NCDR en Meetbaar Beter.

De NHR is een servicegerichte kwaliteits- en registratie-organisatie waar een kwalitatief hoogwaardige en volledige registratie van alle hartinterventies en hartoperaties in Nederland zal gaan plaatsvinden.

Met deze ene landelijke registratie beogen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), BHN, Meetbaar Beter en NCDR, o.a. door het bieden van spiegelinformatie, bij te dragen aan behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg op cardiologisch en cardiochirurgisch gebied.

Via het menu kunt u over verschillende aspecten van de NHR meer informatie vinden.

Nieuws

12 juli 2017

Grote stap voorwaarts op weg naar de NHR.

Op woensdag 28 juni jl. is in dagblad Trouw het voorstel tot fusie van de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter (MB) en de National Cardiovascular Data Registry (NCDR) gepubliceerd. Nog voor 1 september, de geplande datum, is daarmee het juridisch proces van fusie en oprichting van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) formeel in gang gezet. De feitelijke oprichting van de NHR zal kort na de zomer plaats gaan vinden, waarmee de hartzorg in Nederland een unieke kwaliteitsregistratie organisatie zal krijgen. Binnen de NHR zullen hoog kwalitatieve registraties, kwaliteitsverbetering, wetenschappelijk onderzoek en innovatie centrale thema’s zijn. De komende maanden zal met intensievere betrokkenheid van het veld gewerkt gaan worden aan de inrichting van de NHR. Vanzelfsprekend zullen wij u periodiek informeren over de voortgang.

In ieder geval nodigen wij u graag alvast van harte uit om 23 november 2017 in uw agenda te reserveren. Op die dag zal het eerste NHR-congres plaatsvinden.

Mocht u meer informatie willen over de fusie en de oprichting van de NHR, dan kunt u contact opnemen via info@nederlandsehartregistratie.nl

Met vriendelijke groet,
Stuurgroep NHR.

mb-trouw.png

3 mei 2017

Met de ondertekening van de Letter of Intent hebben de bestuursvoorzitters van de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter, de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) een grote stap voorwaarts gezet in de beoogde fusie tot een unieke geïntegreerde Nederlandse Hart Registratie (NHR). Lees hier de Letter of Intent en hier het bijbehorende persbericht. Parallel aan de afronding van de Letter of Intent zijn diverse onderzoeken, waaronder due diligence financieel en juridisch en een klantonderzoek, geïnitieerd. De profielen van de bestuurders en toezichthouders van de NHR én het organisatieconcept zijn reeds vastgesteld.

12 februari 2017

De eerste concrete stap in het fusieproject van BHN, Meetbaar Beter en NCDR is de introductie van de gezamenlijke website www.nederlandsehartregistratie.nl. Deze site zal onder andere als portaal voor de data-aanlevering van de bestaande organisaties functioneren. Tevens bevat de site links naar de registratiehandboeken en enkele publicaties van de bestaande organisaties.
Lees hier de brief van de bestuursvoorzitters waarin de website wordt geïntroduceerd.

Planning

De planning van het fusie-project kent een aantal belangrijke mijlpalen, een aantal voorbeelden:

Letter of intent: 1 maart
Klantonderzoek: 15 maart
Due Dillegence: 1 april
Validatie processen en systemen: 1 april
Statuten NHR: 1 april
Oprichting NHR: 1 september
Bestuur en toezichthouders geselecteerd: 25 juni

Missie

De missie van de NHR zal worden om het belang van de hartpatiënt te dienen door kwaliteitsbewaking en -verbetering te bevorderen. Dit zal de NHR vormgeven door een betrouwbare, innovatieve en dienstverlenende organisatie te zijn. De hartpatiënt zal via deze registratie gevolgd kunnen worden door alle fase van het behandeltraject heen vanaf het moment van het stellen van de diagnose.

Doelstellingen

De doelstellingen van de NHR zullen zijn:

 1. Bijdragen aan het behoud en verdere verbetering van kwaliteit van zorg; door het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van relevante gegevens over de behandeling van patiënten met hartaandoeningen.
  Ondersteunend bij deze doelstellingen zullen zijn:
 • betrouwbare rapportages op diverse niveaus: ziekenhuis, ziektebeeld, patient etc.
 • wetenschappelijk onderzoek.
 • traceerbaarheid van implantaten.
 • de sterke betrokkenheid van medisch specialisten uit de deelnemende centra én de betrokkenheid van stakeholders. Voor beide groepen zullen overlegstructuren ingericht worden.
Transparantie; voor patiënten, cardiologen en thoraxchirurgen, externe toezichthouders, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.

Uitgangspunten

Een aantal uitgangspunten zullen leidend zijn bij de inrichting en vormgeving van de NHR en de samenwerking met de ziekenhuizen die deelnemen aan de programma’s van de NHR:

 • Artsgedreven;
  De NHR zal worden ontwikkeld, vormgegeven en bestuurd door artsen.
 • Patiëntgericht;
  In samenspraak met patiëntenorganisaties zal uitgewerkt worden hoe patiënten op verschillende niveau’s vertegenwoordigd kunnen worden in de NHR, en hoe de relevante informatie beschikbaar kan komen voor patiënten.
 • Onafhankelijk en in samenhang met NVVC en NVT;
  De NHR zal ontwikkeld, vormgegeven en bestuurd worden in nauwe samenhang en met een bestuurlijke verbinding met de NVVC en de NVT, maar zal als onafhankelijke organisatie functioneren.
 • Beperkte set van indicatoren en case-mixfactoren;
  Uitkomstindicatoren zullen een belangrijke rol spelen. De balans tussen registratielast en de mogelijkheid om relevante analyses te maken zal bewaakt worden. De Value Based HealthCare (VHBC) theorie zal daarbij een van de uitgangspunten zijn.
 • Verplichte en vrijwillige programma’s;
  Binnen de NHR zullen zowel verplichte als vrijwillige registratie-programma’s worden opgenomen. De verplichte programma’s zullen de minimale datasets bevatten zoals door de NVVC en NVT vastgesteld zijn. Daarnaast kunnen de ziekenhuizen deelnemen aan vrijwillige registratieprogramma’s waarbij innovatie op het gebied van kwaliteitsverbetering of onderzoek centraal staan.
 • Datakwaliteit en dataveiligheid;
  In samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen zal binnen de NHR continu gewerkt worden aan de compleetheid, betrouwbaarheid en validiteit van de data. Een state of the art database- en infrastructuur is daarbij essentieel, evenals een optimale dataveiligheid. De kwaliteit van deze infrastructuur komt tot uiting in de NEN-certificering.

Besturing

Hieronder treft u een diagram van de volledige organisatiestructuur van de NHR:

organogram.png

Het NHR-bestuur zal, na een transitiefase, bestaan uit:

 • Een thoraxchirurg op voordracht van de NVT
 • Een cardioloog op voordracht van de NVVC
 • Een directeur/bestuurder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding

Het toezicht op de NHR zal worden uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit:

 • Een onafhankelijk voorzitter
 • Een vertegenwoordiger van de Hart- en Vaatgroep
 • Een cardioloog en een thoraxchirurg, benoemd door respectievelijk de NVVC en de NVT
 • Een deskundige op het terrein van VBHC

Overlegstructuren zullen, in sterke verbinding met het NHR-bestuur, worden vormgegeven om zorg te dragen voor beleidsmatige afstemming met:

 • Ziekenhuizen die deelnemen aan de programma’s van de NHR
 • Stakeholders als zorgverzekeraars, IGZ, RVZ etc.
 • Inhoudelijke experts op diverse terreinen

Wetenschap

De binnen de NHR beschikbare data zijn onder voorwaarden beschikbaar voor onderzoek.
Indien u een onderzoek wilt uitvoeren dient u bijgaand document in te vullen en een onderzoeksprotocol toe te voegen.
U kunt uw onderzoeksvoorstel versturen naar info@nederlandsehartregistratie.nl.
Uw voorstel zal besproken worden binnen de NHR en u zult daarna spoedig een reactie ontvangen.
Indien er positief besloten wordt ten aanzien van uw voorstel zult u nader geïnformeerd worden over de voorwaarden waaronder het onderzoek kan plaatsvinden.